PRIVACYSTATEMENT

 

Psychologiepraktijk Bijsteren Psychologiepraktijk Bijsteren, gevestigd aan Nijkerkerstraat 37

3882 PD Putten, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

www.psychologiepraktijkbijsteren.nl

Nijkerkerstraat 37

3882 PD Putten

TEL. 0612634665

 

Alex Bos is de functionaris Gegevensbescherming van Psychologiepraktijk Bijsteren. Hij is te bereiken via alexbos@solcon.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Psychologiepraktijk Bijsteren verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

 

 

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Psychologiepraktijk Bijsteren verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

- gezondheid met name gegevens betreffende uw psychologische gezondheid.

- burgerservicenummer (BSN)

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Psychologiepraktijk Bijsteren verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Om psychologische behandeling mogelijk te maken

 

Geautomatiseerde besluitvorming niet van toepassing.

Psychologiepraktijk Bijsteren neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Psychologiepraktijk Bijsteren) tussen zit. Dit is bij Psychologiepraktijk Bijsteren niet aan de orde.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Psychologiepraktijk Bijsteren bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieŽn) van persoonsgegevens:

Clientgegevens en dossiergegevens betreffende de psychologische behandeling worden 15 jaar bewaard. N.B.: dit is een wettelijke verplichting.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Psychologiepraktijk Bijsteren verstrekt uitsluitend na uw toestemming aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Psychologiepraktijk Bijsteren gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Psychologiepraktijk Bijsteren en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar alexbos@solcon.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze een kopie van uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Psychologiepraktijk Bijsteren wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Psychologiepraktijk Bijsteren neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via alexbos@solcon.nl